+45 53 66 20 02 kontakt@bittechit.dk

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår
1 ANVENDELSE
1.1
Alle leverancer af varer og tjenesteydelser (herefter "det leverede") fra BitTech IT (herefter benævnt "BitTech IT") er underkastet nedenstående handelssbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Produktspecifikke vilkår fremgår af de beskrevne vilkår for det enkelte produkt/ydelse.

1.2
For levering af software gælder ud over nærværende Vilkår & Betingelser de særskilte vilkår, som overgives Kunden. Strider vilkårene mod hinanden, gælder de særskilte vilkår. BitTech IT kan forlange, at Kunden underskriver en særskilt software licensaftale.

1.3
BitTech IT er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til aftaler til tredjemand og/eller overdrage ejendomsretten til varen til tredjemand.

2 PRODUKTINFORMATION
2.1
Alle oplysninger i kataloger, annoncer eller andet markedsføringsmateriale er afgivet af BitTech IT uden forpligtelse og er kun bindende for BitTech IT, såfremt der i ordrebekræftelsen eller i aftalen mellem parterne udtrykkeligt er henvist til de pågældende oplysninger. Tilsvarende gælder teknisk rådgivning om det leveredes anvendelse eller egnethed m.m..

3 TILBUD
3.1
BitTech ITs tilbud gælder 8 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse.

3.2
Der tages forbehold for mellemsalg.

3.3
Alle tilbud er fortrolige.

4 ORDREBEKRÆFTELSE
4.1
BitTech ITs ordrebekræftelse er bindende for kunden, med mindre kunden straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen fremsætter skriftlig indsigelse.

4.2
Specifikke krav fra Kunden er kun gældende, såfremt disse fremgår af BitTech ITs ordrebekræftelse.

5 PRIS
5.1
Tilbudt eller aftalt pris gælder med forbehold for prisændringer, som rammer BitTech IT i leverandørleddet, fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadatoen, der giver BitTech IT ret til at ændre den tilbudte pris tilsvarende. Indtræffer der fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadato på grund af en myndigheds beslutning nogen ændring i valutakurser el. lign., som påvirker tilbudt eller aftalt pris, forbeholder BitTech IT sig ligeledes ret til at ændre prisen tilsvarende.

5.2
Tilbudt eller aftalt pris kan udover hvad der er angivet under punkt 5.1 - ændres som følge af omkostningsændringer på grund af en offentlig myndigheds foranstaltning, eller som følge af omkostningsændringer, der er forårsaget af krig eller anden kriseomstændighed med lignende effekt, og som rammer forsyninger af varer eller tjenesteydelser, der er nødvendige for BitTech ITs levering.

6 BETALING
6.1
Betaling skal - hvis andet ikke er udtrykkeligt aftalt - ske i henhold til faktura forfaldsdato.

Ved betaling med betalingskort laver vi en reservation på kortet i bestillingsøjeblikket. Pengene trækkes først på din konto, når varerne afsendes.

6.2
Skal BitTech IT levere hardware/software, vil disse produkter blive faktureret ved levering til Kunden.

6.3
Indgår betaling ikke rettidigt, har BitTech IT ret til uden påkrav at beregne sig renter af forfaldne beløb, der tilskrives månedligt fra forfaldsdagen. Rentesatsen udgør 2% pr. løbende måned. Tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet. Der pålægges gebyr på kr. 100,- pr. rykker.

6.4
Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler.

6.5
Såfremt der er rimelig anledning til at antage, at kunden ikke vil kunne opfylde sin betalingsforpligtelse, har BitTech IT ret til at kræve, at der stilles fornøden sikkerhed. Hvis der ikke stilles sikkerhed, der kan godkendes af BitTech IT, har BitTech IT ret til skriftligt at hæve aftalen for så vidt angår ikke leverede varer og tjenesteydelser.

6.6
Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer.

6.7
Kunden skal foretage fuld betaling til BitTech IT, selv om en levering er udskudt på grund af Kundens forhold.

7 EJENDOMSFORBEHOLD
7.1
Det leverede forbliver BitTech ITs ejendom, indtil det er betalt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende dansk ret.

7.2
Ved køb med ejendomsforbehold kan BitTech IT forlange, at Kunden forsikrer det leverede hos et anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af BitTech IT.

8 FORTROLIGHED
8.1
BitTech IT behandler alle Kundens data og andre fortrolige informationer om Kunden, som BitTech IT bliver bekendt med i forbindelse med leveringen, som fortrolige data.

8.2
Fortrolige data vil blive opbevaret, beskyttet og behandlet på forsvarlig vis med mindst samme omhu, som BitTech IT behandler sine egne fortrolige data.

8.3
BitTech IT er berettiget til at udlevere de fortrolige data til eksterne konsulenter, der af BitTech IT engageres til at udføre arbejde for Kunde.

9 LEVERINGSTID OG FORSINKELSE
9.1
Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet omtrentligt.
Men vi bestræber os på levering indenfor 1-2 arbejdsdage.

Såfremt du bestiller mere end én vare, vil din ordre blive sendt samlet, når alle varerne er på lager. Vi tilbyder ikke dellevering.

Vi tilbyder levering til adresser i Danmark (fastlandet, brofaste øer og Bornholm) med følgende fragtfirmaer:
PostNord
GLS.

Vi tilbyder ikke levering til Grønland og Færøerne. 

9.2
BitTech IT er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som BitTech IT ikke er herre over, jf. pkt. 21 om force majeure.

9.3
I tilfælde af forsinkelse er Kunden ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er væsentlig for Kunden og derudover ville være væsentlig for en Kunden i almindelighed.

10 ERHVERVSKØB
Hvis du angiver bestillingstypen til erhvervskunde, angiver et CVR-nummer på din bestilling eller angiver fakturaadressen til en virksomhedsadresse, betragtes du som erhvervskunde.
 
For erhvervskunder gælder følgende særlige betingelser:
 
Ingen fortrydelsesret
  • 12 måneders reklamationsret
  • Fragt ved reklamationssager sker på egen regning
  • Håndtering af reklamationer skal altid gå til producenten eller dennes servicepartner hvis angivet på hjemmesiden, og kan ikke reklameres hos BitTech IT ApS.
Indsendes en vare på reklamation med henblik på retur under fortrydelsesretten, vil du blive opkrævet et gebyr på 300,- kroner inklusive moms.

11 FORTRYDELSESRET
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos BitTech IT ApS, hvilket er omfattet af forbrugeraftaleloven.
 
Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
 
Hvis du ønsker at bruge din fortrydelsesret, sender en e-mail til support@bittech.dk.

13 SUPPORT
13.1
Support takster er gældende indenfor normal arbejdstid, mandag til fredag fra kl. 9.00 til 17.00. Efter de angivne tider (aften) debiteres med +50%, og (nat, weekend, helligdage) med +100%. Support afregnes pr. påbegyndt kvarter. Ventetid pga. af manglende software, hardware, adgang til udstyr eller lignende, der gør at konsulenten ikke kan udføre opgaven, debiteres gældende supporttakst.

13.2
Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til BitTech IT vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand, med mindre henvendelse kan henføres til en forudbetalt ydelse.

13.3
Opkald til BitTech IT udenfor normal åbningstid, debiteres uanset årsag altid med kr. 500,-, med mindre kunden har en skriftlig aftale om at opkald til vagttelefon indgår i dennes it-serviceaftale. Tidsforbrug afregnes altid efter forbrugt tid efter gældende supporttakst.

13.4
På anmodning kan BitTech IT tilbyde Kunden konfigurationsydelser i overensstemmelse med producentens retningslinier. Konfigurationsydelser, som udføres efter Kundens anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producentens retningslinier, udføres alene på Kundens ansvar. BitTech IT giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter. For visse installationer af software-programmer vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde licensbetingelser.

14 IT-SERVICEAFTALE
14.1
BitTech IT yder generel PC support til Microsofts Windows , Windows Server platform, samt Microsoft Office produkter. IT Serviceaftalen dækker som generelt support til computere, tablets, printere, netværk og trådløse forbindelser. Andet kan dog være defineret/beskrevet i selve IT Serviceaftalen.

14.2
Derudover ydes support til tredjeparts programmer og hardware i det omfang BitTech IT kompetencer dækker dette. Alle omkostninger der måtte pålægges BitTech IT ved ydelse af support på tredjeparts software og hardware vil blive viderefaktureret til Kunden. Det er til en hver tid BitTech ITs ansvar at informere kunden om sådanne omkostninger inden supporten udføres.

14.3
BitTech IT vil løbene gennemgå og vedligeholde kundens IT systemer, herunder computere, servere og netværk. Kunden vil blive informeret om evt. udførte ændringer på dennes IT systemer.

14.4
Serviceaftalen dækker en hver form for support & installationstimer. Herunder også tid forbundet med bestilling af hardware købt gennem BitTech IT. Enhedsprisen for indkøbt hardware, software og lign. er ikke omfattet af serviceaftalen og faktureres særskilt.

14.5
Åbningstiderne for service er alle hverdage fra kl. 09:00 – 17:00. On-site support ydes i tidsrummet fra kl. 09:00 – 17:00. Mulighed for 24 timers vagttelefon kan tilkøbes. Benyttes vagttelefon uden for åbningstiden, uden aftale herom, faktureres dette uden om den gældende serviceaftale. BitTech IT har pligt til at oplyse kunden om dette inden arbejdes udføres.

14.6
Aftalen gælder kun for den enkelte kunde og må ikke, lånes ud til andre end virksomhedens tilknyttede IT drift, herunder IKKE samarbejdspartnere, leverandører og lign. Hvis ikke andet er specificeret i aftalen dækker IT Serviceaftalen kun IT systemer på kundes virksomheds adresse.

14.7
BitTech IT forbeholder sig retten til at ophæve en hver form for samarbejde med kunden, hvis aftalen fører til mistanke om evt. misbrug.

14.8
Aftalen fortsætter automatisk efter 12 mdr, uden fornyelse af bindingsperioden.

14.9
IT Serviceaftalen er bindende efter aftalens indgåelse og kan ikke opsiges inden for aftalens bindingsperiode. Ønsker kunden at opsige aftalen efter bindingsperioden skal dette ske med 3. mdr. varsel til den første i en måned.

15 CLOUD YDELSER
15.1
Levering af cloud ydelser kan ske direkte fra BitTech IT eller fra en BitTech ITs valgte underleverandører.

15.2
For levering af cloud ydelser fra underleverandør gælder BitTech ITS underleverandøres betingelser, som kan udleveres på forlangende.
 
15.3
Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-løsning kan blive afbrudt som følge af forebyggende vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for BitTech ITs kontrol.

15.4
BitTech IT kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, som skyldes forhold uden for BitTech ITs kontrol/forhold hos underleverandøren, som efter sædvanlige vilkår for cloudydelser ikke kan gøres gældende mod leverandøren.

15.5
Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at manglende backup i nedetiden ikke er BitTech ITs ansvar.

15.6
Kunden er gjort opmærksom på, at hvis Kunden anvender krypteringsnøgler, så kan de IKKE genskabes, hvis Kunden mister dem. BitTech IT kan derfor ikke holdes ansvarlig for tab af data, som skyldes tab af Kundens krypteringsnøgle.

16 RISIKOENS OVERGANG
16.1
Det leverede leveres ab lager. Risikoen for det leverede overgår ved Kundens modtagelse af det leverede. Ved transport med BitTech ITs fragtfører overgår risikoen for det leverede ved Kundens modtagelse på bestemmelsesstedet, da BitTech IT sørger for forsikring af transporten. Ved Kundens afhentning af det leverede på lager, eller ved transport med Kundens egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af det leverede på lager.

16.2
Såfremt BitTech IT skal forestå fragten betaler Kunden fragten herfor.

16 GARANTI OG REPARATION
16.1
Det leverede leveres med de garantier, som producenten tilbyder BitTech IT. Kunden kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor BitTech IT. Efter udløbet af garantiperioden bortfalder ethvert mangelsansvar.

16.2
Nogle producenter giver længere garantiperiode end 12 måneder. BitTech IT er i disse tilfælde behjælpelig med at fremsende defekte produkter til producenten efter den første 12 måneders periode, mod at Kunden betaler fragten.

16.3
Enhver form for arbejde ifm. reparation af udstyr, uanset om dette er under garanti eller ikke, dækkes af Kunden, herunder: afhentning og aflevering af udstyr hos kunden, fejlfinding, backup af data og reetablering af repareret udstyr.

 
17 REKLAMATION OVER FEJL ELLER MANGLER
17.1
For Erhverv: Det påhviler Kunden straks efter modtagelsen nøje at undersøge det leverede for eventuelle fejl og mangler. Reklamation skal fremsættes skriftligt inden 5 dage fra Kundens modtagelse af det leverede. Ved skjulte fejl og mangler skal reklameres skriftligt inden 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget.

For Private: Når du som forbruger handler hos os, er dit køb omfattet af købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har 24 måneders reklamationsret, hvoraf de første 12 måneder er omfattet af formodningsreglen. Har du foretaget et erhvervs (se punkt 4 i vores salgs- og handelsbetingelser), har du 12 måneders reklamationsret. Bemærk, at der på nogle varer kan være angivet garanti udover de 24 måneders reklamationsret. I sådanne tilfælde håndteres den udvidede garanti direkte med producenten.
 
Hvis du ønsker at reklamere over din vare under reklamationsretten, skal du oprette en reklamationssag, inden du sender varen til os.
 
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Når du opdager fejl eller mangler ved en vare, skal du reklamere inden rimelig tid efter du har opdaget manglen. Hvis du reklamerer inden for to måneder, efter fejlen er opdaget, vil reklamationen altid blive betragtet som rettidig. 
 
I visse tilfælde håndteres reklamationer i samarbejde med producenten/servicepartner (omkostningsfrit ved berettiget reklamationssag) I sådanne tilfælde anbefaler vi, at varen sendes direkte til producenten/servicepartneren for hurtigere behandlingstid. Når det er tilfældet, vil det være angivet på vores hjemmeside ved oprettelse af reklamationssagen.
 
OBS: ved håndtering af reklamationssager hos producent/servicepartner vil den pågældende samarbejdspartners betingelser til enhver tid gøre sig gældende. Ved uberettiget reklamation kan du blive opkrævet for håndtering og serviceomkostninger af begge parter.
Bemærk at eventuelle labels, garantimærker m.m. under ingen omstændigheder må fjernes fra selve varen. I sådanne tilfælde kan reklamationsretten bortfalde.
 
Varen skal være os i hænde, senest 3 uger efter reklamationssagens oprettelse. Sker det ikke, afsluttes sagen automatisk i vores system.
 
Vi henviser i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

17.2
Reklamerer Kunden ikke inden for den foreskrevne tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget fejlen eller manglen, mister han retten til at gøre den gældende.

17.3
BitTech IT er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangelfulde leverance med en mangelfri eller omarbejde/reparere det leverede eller på anden måde afhjælpe manglen. I så tilfælde er Kunden ikke berettiget til at hæve eller kræve forholdsmæssigt afslag.

17.4
Såfremt Kunden har reklameret, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, for hvilken BitTech IT hæfter, skal Kunden betale BitTech IT for BitTech ITs arbejde i overensstemmelse med BitTech ITs til enhver tid gældende priser.

18 PRODUKTANSVAR
18.1
Kunden skal - i det omfang det gyldigt kan aftales - holde BitTech IT skadesløs i den udstrækning, BitTech IT pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller tab, som BitTech IT ikke hæfter for over for Kunden ifølge punkt 15.2.

18.2
BitTech IT er ikke ansvarlig for skade, som det leverede forårsager; a. på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i Kundens besiddelse eller b. på produkter fremstillet af Kunden eller på produkter, i hvilke Kundens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af det leverede.

18.3
BitTech IT ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, med mindre BitTech IT har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

18.4
BitTech IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

18.5
BitTech ITs erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det leveredes fakturerede værdi.

19 RÅDGIVERANSVAR
19.1
BitTech IT kan kun gøres ansvarlig for tab opstået på grund af dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis det udtrykkeligt er aftalt, at BitTech IT skal yde sådan rådgivning, og BitTech IT har modtaget særskilt vederlag herfor.

19.2
BitTech IT kan ikke gøres ansvarlig for dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis Kunden i forbindelse med rådgivningen har givet BitTech IT forkerte eller mangelfulde oplysninger, og BitTech IT har baseret sin rådgivning herpå.
 
20 ANSVARSBEGRÆNSNING
20.1
BitTech IT ifalder ikke erstatningsansvar for forsinkelser, mangler og skader opstået som følge af rådgivning (pkt. 9, 13, 14, og 16), med mindre BitTech IT har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

20.2
BitTech IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

20.3
BitTech ITs erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det beløb Kunden i alt har betalt til BitTech IT i 1 måned inden den begivenhed, der måtte udløse erstatninsansvaret.

21 FORCE MAJEURE
21.1
Skulle BitTech ITs mulighed for at levere eller Kundens mulighed for at modtage det leverede hindres eller besværliggøres væsentligt som følge af omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom arbejdskonflikt, krig, myndighedsbeslutning, omfattende driftsforstyrrelser hos parten, udebleven leverance fra underleverandør eller råvaresvigt, er BitTech IT respektive Kunden - såfremt forholdet ikke burde have været taget i betragtning ved aftalens indgåelse, og parten heller ikke rimeligvis kunne undgå forholdets skadelige indvirken berettiget til at udskyde levering i så lang tid, som kræves, for at undgå virkningerne af et sådant forhold.
Skulle dette tidsrum overstige 3 måneder, har hver part ret til at hæve aftalen for så vidt angår efterfølgende leveringer. Det ovenfor beskrevne i dette stykke gælder, selvom forholdet indtræffer efter aftalt leveringstid. Den part, som vil påberåbe sig den forannævnte ret, skal uden ophold skriftlig underrette den anden part herom. Parten er ikke erstatningsansvarlig ved udskudt levering eller ved ophævelse på grund af forhold som angivet i dette punkt.

22 UNDERRETNINGSPLIGT
22.1
Såfremt tredjemand fremsætter krav mod BitTech IT eller Kunden om erstatning for skade eller tab, skal den anden part omgående underrettes herom. BitTech IT og Kunden er forpligtet til at lade sig stævne ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav imod nogen af dem, såfremt kravet begrundes på skade eller tab, som påstås at være forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem Kunden og BitTech IT skal dog altid afgøres i overensstemmelse med punkt 19.

23 TVISTER – LOVVALG OG VÆRNETING
23.1
Alle tvister, som direkte eller indirekte opstår på grundlag af nærværende aftale, afgøres ved de almindelige danske domstole og efter dansk ret.

24 ÆNDRINGER
24.1
BitTech IT forbeholder sig retten til at ændre i ovennævnte Vilkår & Betingelser. Alle kunder vil blive gjort opmærksomme, på eventuelle ændringer i Vilkår & Betingelser.

24.2
Misligholdelse af ovennævnte giver BitTech IT ret til at opsige/ophæve et hvert samarbejde med Kunden, og kan ligeledes føre til retsligt efterspil.

25 PERSONDATA
BitTech IT deler ikke kundernes personlige oplysninger med tredje part, medmindre dette er nødvendigt for at kunne fuldføre ordren.